Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Légi utasok jogai Csomagkár, elveszett poggyász

Csomagkár, elveszett poggyász

 

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit; szövegét Magyarországon a 2005. évi VII. törvény hirdette ki. Az Egyezmény többek közt szabályozza az utasok, poggyászok, áruk fuvarozásával kapcsolatos kötelezettségeket (pl. dokumentáció), a fuvarozó felelősségét, a kártérítés mértékét. Az Egyezmény jelentősége az, hogy az ahhoz csatlakozó államokban egységes szabályokat teremt a légifuvarozással összefüggően. Az Európai Unióban a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről rendelkező 2027/97/EK tanácsi rendelete a Montreali Egyezménynek az utasok és poggyászuk légi szállítására vonatkozó lényeges rendelkezéseit teszi kötelezővé minden EU-tagállamban, továbbá egyes kiegészítő rendelkezéseket állapít meg, valamint e rendelkezéseknek az alkalmazását kiterjeszti az egyetlen tagállamon belüli (tehát nem határon átnyúló) légifuvarozásra is.

Az ezen szabályokból fakadó igényeket bíróság előtt lehet érvényesíteni.

Felelnek-e a légitársaságok az utas halálának vagy testi sérülésének esetén bekövetkezett kárért?

A társaság csak akkor viseli a felelősséget az utas halálának vagy testi sérülésének esetén bekövetkezett kárért, ha a halált vagy a sérülést okozó baleset a légi jármű fedélzetén vagy valamely beszállási vagy kiszállási művelet közben történt. Tehát ha egy utas beszállás közben leesik a lépcsőről, mert valamilyen műveleti mulasztás miatt annak biztonságos elhelyezéséről nem gondoskodtak, vagy például a fedélzeten egy ülés rögzítése hibás és emiatt megsérül valaki, akkor a cég köteles felelősséget vállalni a bekövetkező (pl. nem vagyoni) kárért.

 

Kizárható-e a felelősség utas halála vagy sérülése esetén?

Ha a halált vagy a sérülést okozó baleset a légi jármű fedélzetén vagy valamely beszállási vagy kiszállási művelet közben történt, utasonként 100 000 SDR-t meg nem haladó károk esetében a cég nem zárhatja ki vagy nem korlátozhatja a felelősségét.

A céget azonban nem terheli felelősség a kárértéknek utasonként 100 000 SDR értékhatárt meghaladó részéért, ha a cég bizonyítani tudja, hogy:

a) az ilyen kár (100 000 SDR feletti rész) nem a cég vagy az alkalmazottai vagy a megbízottai hanyagságának vagy egyéb jogtalan cselekményének vagy mulasztásának következménye; vagy

b) az ilyen kár (100 000 SDR feletti rész) kizárólag egy harmadik fél hanyagságának vagy egyéb jogtalan cselekményének vagy mulasztásának a következménye.

 

Mi az az SDR?

Az SDR az ún. Különleges Lehívási Jog (Special Drawing Rights). Többek között SDR-ben vannak megadva a kártérítés egyes összegei, összeghatárai. Az SDR-ben megadott összegek esetében a Nemzetközi Valutaalap meghatározásával (http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx) megegyező SDR-t kell érteni. 2014 augusztus 13-án 1 SDR kb. 1,3 eurónak felelt meg.

 

Lehet-e előleget követelni a kártérítésből?

Az utasok halálát vagy sérülését eredményező légi járművek balesete esetében a fuvarozó, amennyiben a saját országa nemzeti joga erre kötelezi, köteles késedelem nélkül előleget fizetni (minimum 16 000 SDR) a kártérítés igénylésére jogosult természetes személynek vagy személyeknek, annak érdekében, hogy az ilyen személyek sürgős gazdasági szükségleteit teljesítsék. Az ilyen előleg kifizetése nem jelenti a felelősség elismerését, és a fuvarozó által a továbbiakban kártérítésként kifizetett bármely összegbe beszámítható.

 

Felel-e a légitársaság az ellenőrzött poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása miatt bekövetkezett kárért

A fuvarozó csak azzal a feltétellel viseli a felelősséget az ellenőrzött poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása miatt bekövetkezett kárért, ha a megsemmisülést, elveszést vagy megrongálódást előidéző esemény a légi jármű fedélzetén, vagy bármely olyan időszakban történt, amely alatt az ellenőrzött poggyász a fuvarozó felügyelete alatt volt.

 

Mentesülhet-e a felelősség alól az ellenőrzött poggyász esetén?

A fuvarozót nem terheli felelősség, ha a kár a poggyász benne rejlő hibája, minősége vagy eltérése miatt következett be. Vagyis ha a poggyászban romlandó terméket szállítanak, vagy rosszul csomagolt tintát helyeznek el, és ezek az anyagok a poggyász egészében vagy részében kárt okoznak, az nyilván nem a fuvarozó cég felelőssége.

 

Mi a helyzet a nem ellenőrzött poggyászokkal?

A nem ellenőrzött poggyász esetén, beleértve a személyes holmikat is, a fuvarozót akkor terheli felelősség, ha a kár az ő, vagy az alkalmazottai vagy megbízottai hibája miatt következett be.

 

Mikor minősül egy poggyász elveszettnek?

Ha a fuvarozó elismeri az ellenőrzött poggyász elvesztését vagy az ellenőrzött poggyász huszonegy nappal azután a nap után, amelyen meg kellett volna érkeznie, sem érkezett meg, az utas jogosulttá válik, hogy a fuvarozóval szemben a fuvarozási szerződésből származó jogait érvényesítse.

 

Milyen összegű kártérítés jár személyek fuvarozása során bekövetkezett késedelemkor?

A személyek fuvarozása során előállt késedelem által okozott kár esetén a fuvarozó felelőssége minden egyes utassal szemben 4150 SDR összegre korlátozott.

 

Milyen összegű kártérítés jár poggyász fuvarozása során bekövetkezett kár miatt?

Poggyász fuvarozásakor a fuvarozó felelőssége megsemmisülés, elvesztés, megrongálódás vagy késedelem esetére minden egyes utassal szemben 1131 SDR összegre korlátozott, kivéve, ha az utas – amikor az ellenőrzött poggyászt a fuvarozónak átadta – külön kiszolgáltatási érdekbevallást tett, és az ezért felszámított esetleges pótdíjat megfizette. Ebben az esetben a fuvarozó a bevallott összeg erejéig felel, hacsak nem bizonyítja, hogy ez az összeg a feladónak a kiszolgáltatáshoz fűződő tényleges érdekét meghaladja.

 

Mikor felel korlátozás nélkül a légitársaság?

Ha bebizonyosodik, hogy a fuvarozó, az alkalmazottai vagy megbízottai cselekményéből vagy mulasztásából bekövetkezett kár annak a következménye, hogy a fuvarozó, az alkalmazottai vagy megbízottai szándékosan, károkozás céljából, vagy hanyagságból és annak tudatában cselekedtek, hogy kárt okoznak, abban az esetben a társaság a teljes kárért köteles helyt állni. Vagyis ilyen esetben nem alkalmazhatók 4150, illetve 1131 SDR összegű korlátozások. (Természetesen a kártérítési felelősség feltétele, hogy az alkalmazott vagy a megbízott ilyen cselekménye vagy mulasztása esetében az is bebizonyosodik, hogy az ilyen alkalmazott vagy a megbízott foglalkozása körében járt el).

 

Az esetleges perrel kapcsolatos költségeket lehet külön követelni?

Az utas halálával vagy sérülésével, illetve a késedelemmel, poggyásszal és az áruval kapcsolatos felelősségi határösszegek (100 000, 4150, illetve 1131 SDR) nem zárják ki, hogy bíróság előtt ezeken az összegeken felül a felperes az általa viselt perköltségeket és a perrel kapcsolatos egyéb kiadásokat, vagy azoknak egy részét (a kamatokat is beleértve) követelje.

Ha a bírósági eljárásban megítélt kártérítés (a perköltségek és a perrel kapcsolatos egyéb kiadások nélkül) nem haladja meg azt az összeget, amelyet a fuvarozó a felperesnek írásban korábban felajánlott, akkor a felperes nem követelheti a perköltségeket és a perrel kapcsolatos egyéb kiadásokat, vagy azoknak egy részét, sem a kamatokat.

 

Melyek a panasztétel fő szabályai, határideje?

Kár esetén az átvételre jogosult személynek a kár észlelését követően haladéktalanul, de ellenőrzött poggyász esetében legkésőbb az átvételtől számított 7 napon belül kell benyújtania a fuvarozónál.

Késedelem esetében az óvást legkésőbb a poggyász vagy az áru neki való kiszolgáltatása napjától számított 21 napon belül kell benyújtani.

Minden óvást írásban kell elkészíteni, és ezeket a fent említett időn belül kell benyújtani vagy beküldeni a fuvarozóhoz. Amennyiben határidőn belül nem nyújtanak be óvást, semmilyen kereset nem indítható a fuvarozó ellen, kivéve azt az esetet, ha a fuvarozó csalást követett el.

 

Ha bíróság előtt kell érvényesítenem a kárigényt, van erre irányadó perindítási határidő?

A károsultnak megszűnik a kártérítés követelése iránti joga, ha a keresetet a rendeltetési helyre történt megérkezéstől számított két éven belül nem indítja meg, vagy attól az időponttól számítva, amelyen a légi járműnek meg kellett volna érkeznie, vagy attól az időponttól számítva, amelyen a fuvarozás megszakadt.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.