Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Főoldal Hasznos tudnivalók Utazási szerződések Utazási szerződések létrejötte, tartalma

Utazási szerződések létrejötte, tartalma

Lehet-e szóban megkötni egy utazási szerződést?

Az utazási szerződést - annak valamennyi kikötésével együtt - írásban kell megkötni, és azt az utas rendelkezésére kell bocsátani. (A rendelkezésre bocsátás történhet papíron vagy - ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták - más tartós adathordozón.) A szerződés érvényességének feltétele tehát az, hogy az utazásra vonatkozó valamennyi rendelkezés írásos formába legyen foglalva, mert a szerződés teljesítése előtt, alatt vagy után csak az írásos vállalásokra lehet hivatkozni. Ha a felek módosítják a szerződést, azt is csak írásba foglalva lehet megtenni.

 

Mit kell tartalmaznia a megkötött szerződésnek?

Az utazási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

 • az utazásszervező, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát,
 • az utazásszervezőnek, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítőnek a nyilvántartásba vételi számát,
 • az utas nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén - elektronikus levelezési címét,
 • az utas által megrendelt szolgáltatást (a részszolgáltatásokat),
 • a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
 • a szolgáltatást nyújtó megjelölését,
 • adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást,
 • a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban meghatározva,
 • a szolgáltatás díjában nem bennefoglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét,
 • az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó, megfelelő tájékoztatást,
 • annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező az előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,
 • az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint
 • ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

Ugyanakkor az utazásszervező által értékesített szolgáltatásokat és azok díját tartalmazó, az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztatóban (brossúrába, programfüzetben) is meghatározott információk tekintetében az utazási szerződésben elegendő arra a tájékoztatóra utalni.

 

Mikor kapja meg az utas a biztosítási kötvényeket?

Bár nem kötelező az utazási iroda közvetítésével biztosítást kötni, mégis sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Amennyiben az utas az utazásszervező közreműködésével köti meg a baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítását (valamint ha az utazásszervező az utas javára szóló biztosítást kötött), akkor az utazásszervező köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot átadni az utasnak. Az átadás időpontja egybe kell, hogy essen az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával.

 

Kötelezővé teheti-e az utazási iroda, hogy útlemondási biztosítást kössek?

Nem. Az ilyen, ún. stornóbiztosítások a fogyasztó saját döntésétől függnek, vagyis az utazási iroda nem támaszthatja az utazási szerződés megkötésének feltételéül egy ilyen biztosítás megkötését. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lenne értelme egy ilyen biztosítási szolgáltatásnak. Előfordul ugyanis, hogy valaki pár nappal az utazás kezdete előtt balesetet (pl. végtagtörést) szenved, esetleg komolyan megbetegszik (pl. influenza), emiatt kénytelen lemondani az utat és elveszíteni a befizetett díjakat (pl. bánatpénz formájában ). Amennyiben az utasnak volt érvényes stornóbiztosítása és a betegséget, balesetet igazolni tudja, akkor a biztosító megtéríti az utasnak az út lemondásából eredő esetleges veszteségeit, olyan arányban vagy limit mellett, ahogyan erre a biztosítóval szerződött.

 

Mindig forintban kell a szolgáltatás díját meghatározni?

Az utazási szerződésben a teljes díj (szolgáltatás díja, adó, illeték és egyéb kötelező terhek) forintban meghatározott összegét kell feltüntetni.

 

Mi az a teljes díj, részvételi díj, szolgáltatás díja és a szervezési díj?

Részvételi díjnak nevezzük azt a díjat, ami az utazási szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik).

A szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját nevezzük a szolgáltatás díjának.

Az utazási szerződés a szolgáltatás díjában benne nem foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek összegét külön köteles megjelölni. Ilyen tételek különösen a következők: üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték.

Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a következőkből áll össze: a szolgáltatás díja (részvételi díj), valamint a szolgáltatás díjában benne nem foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek.

Összesítve:

Teljes díj=szolgáltatás díja*+adók, illetékek és egyéb kötelező terhek  (*Szolgáltatás díja=részvételi díj+szervezési díj)

 

Előleget követelhet-e az utazási iroda?

Az utazási szerződés megkötésével egy időben legfeljebb a szolgáltatás díjának (részvételi díj) negyven százalékát (40%) kitevő előleg befizetése követelhető az utastól. (Ebbe nem szabad beleszámolni az adó, illeték és egyéb kötelező terhek összegét.) Ettől a 40%-os rendelkezéstől el lehet térni, ha az utazás teljesítésében részes külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.

 

Mennyi idővel az utazás megkezdése előtt kérheti az utazási iroda a teljes díj megfizetését?

Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj – ami magában foglalja a szolgáltatás díját (részvételi díj), valamint a szolgáltatás díjában benne nem foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek – teljes összegének megfizetését az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

 
Panaszbejelentés

Panasza van egy európai uniós, izlandi vagy norvég vállalkozással szemben?

Reklamált már közvetlenül a vállalkozásnál, de nem járt sikerrel?

Forduljon ingyenes segítségért az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetéhez!

Panasz bejelentő

European Commission - European Consumer Centres’ Network

EUR-lex

Fogyasztói ügyek

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Utasjogok

Az Ön Európája

Dolceta

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Europedirect

EU
A weboldal a „670686 — ECC-Net HU FPA” elnevezésű projekt megvalósítása során készült, amely az Európai Unió Fogyasztóügyi Programja (2014-2020) keretében az Európai Fogyasztói Központok részére kiírt pályázat során pénzügyi támogatásban részesült.

Az Európai Fogyasztói Központ Magyarország folyamatosan törekszik arra, hogy minden esetben szakmailag pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján. Azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapon közzétett információk és hasznos tudnivalók kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország szakmai álláspontját tükrözik, amelyért kizárólag az Európai Fogyasztói Központ Magyarország felel. A weboldal tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. A weboldal tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget. Továbbá a weboldal tartalma nem bír kötelező erővel sem a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem.